سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
آیین نامه انجمن ها | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد