سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
آیین نامه انجمن علمی – جدید ۹۶-۱ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد