سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۴_۱۶-۳۹-۳۱ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۴_۱۶-۳۹-۳۱