سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
ارتباط مجازی با هیات علمی / مدیران گروه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

ارتباط مجازی با هیات علمی / مدیران گروه

نام و نام خانوادگیرشتهمقطعهیأت علمیمدیر گروهساعت حضورلینک دسترسی
آقای دکترمصطفی غفوریان نژادفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی**یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه ۱۴-۸

کلیک کنید

آقای دکتر مهدی فیل سرائیحسابداریکارشناسی/کارشناسی ارشد**پنجشنبه ۱۲-۸

کلیک کنید

آقای مهدی ولی زاده
کامپیوترکارشناسی*یکشنبه ۱۸-۱۶

کلیک کنید

آقای دکتر محمدرضا خدابخشروانشناسی و مشاورهکارشناسی**پنجشنبه ۱۴-۸

کلیک کنید

آقای دکتر رضا امین زادهعلوم ورزشیکارشناسی*چهارشنبه ۱۰-۸

کلیک کنید

آقای دکتر هادی طاهرپور کلانتریمدیریتکارشناسی**شنبه ، یکشنبه ، چهارشنبه ۱۳-۹

کلیک کنید

آقای دکتر رمضانعلی قادریمددکاری اجتماعیکارشناسی*چهارشنبه ۱۰-۸

کلیک کنید

آقای دکتر علیرضا قادریروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد**شنبه ۱۴-۱۲

کلیک کنید

آقای دکتر مهدی اشراقیارتباط تصویریکارشناسی*شنبه ۱۳-۹

کلیک کنید