سال جهش تولید دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
ارتباط مجازی با هیات علمی / مدیران گروه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

ارتباط مجازی با هیات علمی / مدیران گروه

نام و نام خانوادگیرشتهمقطعهیأت علمیمدیر گروهساعت حضورلینک دسترسی
آقای دکترمصطفی غفوریان نژادفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی**شنبه و یکشنبه و سه شنبه ۷ تا ۱۰/ دوشنبه و چهارشنبه ۷ تا ۱۲

کلیک کنید

آقای دکترمحمدصادق علمیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد**سه شنبه ۱۰-۸

کلیک کنید

آقای دکتر مهدی فیل سرائیحسابداریکارشناسی/کارشناسی ارشد**پنجشنبه ۱۶-۱۴

کلیک کنید

آقای مهدی ولی زاده
کامپیوترکارشناسی*شنبه ۱۱-۹

کلیک کنید

آقای دکتر محمدرضا خدابخشروانشناسی و مشاورهکارشناسی**سه شنبه ۱۵-۱۰

کلیک کنید

آقای دکتر رضا امین زادهعلوم ورزشیکارشناسی*چهارشنبه ۱۰-۸

کلیک کنید

آقای دکتر هادی طاهرپور کلانتریمدیریتکارشناسی**شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ٩ تا ١٣

کلیک کنید

آقای دکتر مرتضی رجوعیمدیریتکارشناسی ارشد*

کلیک کنید

آقای دکتر رمضانعلی قادریمددکاری اجتماعیکارشناسی*

کلیک کنید

آقای دکتر علیرضا قادریروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد**شنبه ۱۲-۱۴

کلیک کنید

آقای دکتر مهدی اشراقیارتباط تصویریکارشناسی*چهارشنبه ۱۴-۱۲

کلیک کنید