اردوی تفریحی باغرود نیشابور دانشجویان دختر ” آذر ماه ۹۶ “