سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۱۰۶۵۶-min | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۱۰۶۵۶-min