سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۲۱۱۴۹-min | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۲۱۱۴۹-min