*اطلاعیه تعطیلی موسسه در روز دوشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۸