“اطلاعیه شماره یک ” جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس