اطلاعیه فراخوان جهت شرکت در مسابقات دانشجویان منطقه ۹ کشور