سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۴_۱۳-۴۶-۳۵ (۳) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۴_۱۳-۴۶-۳۵ (۳)