سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۴_۱۳-۴۷-۱۵ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۴_۱۳-۴۷-۱۵