انتخابات انجمن های علمی حکیم طوس در کلیه ی رشته ها برگزار میگردد