سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۲_۱۷-۴۰-۲۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۲_۱۷-۴۰-۲۷