سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
انتصاب سرپرست اداره آموزش موسسه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد