سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
خانم_زهرا_متقی_شکیب_دبیر_انجمن_علمی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد