سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۹-۲۳-۴۰ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد