سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۹-۲۳-۴۰ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد