سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۴_۱۰-۲۸-۰۷ (۲) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد