سال رونق تولید پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
انجمن علمی دانشجویی مدیریت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

انجمن علمی دانشجویی مدیریت

 

سرکار خانم ناهید همتیان

دبیر انجمن علمی دانشجویی مدیریت