سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
انجمن علمی مدیریت بازرگانی_بازاریابی برگزار میکند | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد