سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
انجمن علمی مدیریت بازرگانی_بازاریابی برگزار میکند | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد