سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۴_۱۰-۲۸-۰۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد