سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
اولین جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

اولین جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس