اولین سالگرد آغاز به فعالیت مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی حکیم طوس