سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۳۰_۲۱-۵۶-۱۴ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۳۰_۲۱-۵۶-۱۴