بازدید از آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه فردوسی با حضور آقای دکتر خدابخش