سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
بازدید از خوابگاه و نشست با مدیریت خوابگاه پردیس خواهران جناب آقای واحدیان و سرکار خانم جغتایی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید از خوابگاه و نشست با مدیریت خوابگاه پردیس خواهران جناب آقای واحدیان و سرکار خانم جغتایی