سال جهش تولید شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد