سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱
تئاتر اتـــاق سفیــد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد