سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
تئاتر اتـــاق سفیــد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد