سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
جشنواره ملی پانزده روز شاد آسمانی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد