سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱
جشنواره ملی پانزده روز شاد آسمانی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد