سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
۲۰۱۸۰۷۲۱_۲۱۰۵۳۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد