سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
img1507134115086 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد