سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی