جلسه و نشست گفتمان گام دوم انقلاب باحضور استاد گرامی جناب امینی