سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
۱۱۹۵۲۰۰۳_۹۸۴ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد