سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
۱۱۹۵۲۰۰۳_۹۸۴ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد