حماسه ای دیگر در چهل و یکمین بهار انقلاب با یاد حاج قاسم