سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
درخشش ورزشکاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

درخشش ورزشکاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹