درخشش ورزشکاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹