سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی۱۳۹۱تا۱۳۹۶sarfasl | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد