سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر ورودی ۱۳۹۲تا۱۳۹۶chart | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد