سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی ۹۱تا۹۶ chart | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد