سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۱۳۹۱تا۱۳۹۶ chart | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد