سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی پیوسته علوم سیاسی ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶chart | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد