سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی پیوسته علوم سیاسی ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶sarfasl | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد