سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
کارشناسی پیوسته علوم سیاسی ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶sarfasl | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد