سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی-علوم زیستی ورودی ۱۳۹۴sarfasl | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد