سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی-علوم زیستی ورودی ۱۳۹۴chart | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد