سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ورودی ۱۳۹۵و۱۳۹۶chart | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد