سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ورودی ۱۳۹۵و۱۳۹۶sarfasl | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد