سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
A2 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد