سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
A6 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد