سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
A9 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد