دکتر هادی طاهر پور کلانتری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد